opis_strony2
OGŁOSZENIE MAŁE PROJEKTY 24 maj - 21 czerwiec PDF Print Email
l, d, F Y H:i

 loga_prow_baner


Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD) "Chata Kociewia"

wniosków o przyznanie pomocy z osi IV LEADER

w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach tzw. "Małych Projektów"

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 


Limit dostępnych środków:

756 799,90 zł  

Maksymalna kwota dofinansowania to 50.000zł, wkład własny minimum 20% kosztów kwalifikowalnych.


Termin składania wniosków:

24.05.2013 r. - 21.06.2013 r.


Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.


Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

* wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,

  • * kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
  • * wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,


znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

* Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"- www./

  • * Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - www.dprow.pomorskie.eu


Minimalny próg punktowy, aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 30% maksymalnej liczby punktów, czyli 23,4 pkt.


Informacje udzielane są w Biurze LGD "Chata Kociewia". Pytania prosimy kierować na adres

e-mail:m.szweda@/ lub telefonicznie: 058 56 018 82.