opis_strony2
Nabór 1/2016 PDF Print Email
l, d, F Y H:i

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje, że w dniach 31.10.2016 r. - 29.11.2016 r.

będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach

Przedsięwzięcia 1.1.1 Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego

(turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia).

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.


OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2016.pdf

  Załącznik_nr_1_do ogłoszenia 1/2016 - Informacja o stopniu realizacji wskaźników.pdf

  Załącznik_nr_2_do ogłoszenia 1/2016 - Kryteria wyboru operacji.pdf

  Załącznik_nr_3_do ogłoszenia 1/2016 - Lista wymaganych dokumentów.pdf

  Załącznik_nr_4 - Oświadczenie_Wnioskodawcy_o_spełnieniu_warunków_przyznania_pomocy

_określonych_w_Programie_Rozwoju_Obszarw_Wiejskich_na_lata_2014-2020.pdf


DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW

Wniosek i biznesplan dla osób realizujących operacje inne niż podejmowanie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) -  otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) -  otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Biznesplan (.pdf) - otwórz

Biznesplan (.docx) - otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:

Oświadczenie (.pdf) - otwórz

Oświadczenie (.excel) - otwórz

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie

pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz


POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM


Formularz umowy o przyznaniu pomocy 

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz

Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych

za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz

Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy -

Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz


Formularz wniosku o płatność

Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz

Wniosek o płatność (.excel) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020.pdf

  Kryteria wyboru projektów.pdf

  Procedura wyboru wniosków.pdf