opis_strony2
PLANOWANE TERMINY KONKURSÓW PDF Print Email
l, d, F Y H:i

CEL OGÓLNY nr I

Lata

2016-2018

2019-2021

2022 -2023

RAZEM 2016-2023

PRZEDSIĘWZIĘCIE

Nazwa
wskaźnika

1.[1]

2.[2]

3.[3]

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.[4]

5.[5]

Cel szczegółowy 1.1.: Rozwój komercyjnej oferty turystycznej, rekreacyjnej oraz związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego Kociewia

1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)

Liczba nowych, lub rozwiniętych - zmodernizowanych/ rozbudowanych/ wyremontowanych/ doposażonych obiektów infrastruktury turystycznej/

rekreacyjnej/dziedzictwa kulturowego (w tym operacje ukierunkowane na innowacje i uwzględniające rozwiązania dotyczące ochrony środowiska i/lub zapobieganie zmianom klimatu) z wyłączeniem miejsc noclegowych

6 (3)szt.

60

640,00 tys.

2 (2) szt.

86,66

400,00 tys

2 szt.

100

200,00 tys

10 (5) szt.

1240,00 tys.

Liczba nowych lub rozwiniętych obiektów z nowymi miejscami noclegowymi, (miejsc noclegowych) (w tym operacje ukierunkowane na innowacje i uwzględniające rozwiązania dotyczące ochrony środowiska i zapobieganie zmianom klimatu)

1 (2) (1)szt.

50

260,00 tys.

1

(2) (1)szt.

100

0,00 tys.

0 szt.

100

0 tys.

2 (4) (2) szt.

260,00 tys.

Razem cel szczegółowy

900 tys.

400 tys.

200 tys.

1500 tys.

Cel szczegółowy 1.2.: Rozwój niekomercyjnej oferty turystycznej, rekreacyjnej, związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz promocja walorów i marki Kociewia

1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)

Liczba nowych, zmodernizowanych lub doposażonych obiektów infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/dziedzictwa kulturowego (w tym operacje ukierunkowane na innowacje i uwzględniające rozwiązania dotyczące ochrony środowiska i/lub zapobieganie zmianom klimatu) z wyłączeniem zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

7 (3) szt.

58,82

1490,00 tys.

5 (2)szt.

100

490,00 tys.

0 szt.

100

0,00 tys.

12 (5)szt.

1 980,00 tys.

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

1 szt.

50

210,00 tys.

1 szt.

100

210,00 tys.

0 szt.

100

0,00 tys.

2 szt.

420,00 tys.

1.2.2. Niekomercyjna mała infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)

Liczba nowych, zmodernizowanych lub doposażonych obiektów infrastruktury turystycznej/ rekreacyjnej/ dziedzictwa kulturowego z wyłączeniem zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

0 szt.

0

0,00 tys.

6 szt.

100

225,00 tys.

0 szt.

100

0,00 tys.

6 szt.

225,00 tys.

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

0 szt.

0

0,00 tys.

2 szt.

100

75,00 tys.

0 szt.

100

0,00 tys.

2 szt.

75,00 tys.

1.2.3. Informowanie i promocja o walorach i marce Kociewia

Liczba przeprowadzonych działań z zakresu informowania i promocji o walorach i marce Kociewia

0 szt.

0

0,00 tys.

15 szt.

100

300 tys.

0 szt.

100

0,00 tys.

15 szt.

300 tys.

1.2.4. Promocja Kociewia w zakresie turystyki, kultury, przedsiębiorczości i produktów lokalnych w ramach współpracy w kraju i za granicą

Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej (w tym liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy)

1 (4)szt.

55,56

80 tys.

1 (3)szt.

100

120 tys.

0 szt.

100

0,00 tys.

2 (7) szt.

200 tys.

Razem cel szczegółowy

1780 tys.

1420 tys.

0 tys.

3200 tys.

Razem cel ogólny

2680 tys.

1820 tys.

200 tys.

4700 tys.


CEL OGÓLNY nr II    

Lata

2016-2018

2019-2021

2022 -2023

RAZEM 2016-2023

PRZEDSIĘWZIĘCIE

Nazwa
wskaźnika

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Cel szczegółowy 2.1.: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy oraz podnoszenie kwalifikacji z zakresu przedsiębiorczości

2.1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej,  rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych,  promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (w tym operacje ukierunkowane na innowacje i uwzględniające rozwiązania dotyczące ochrony środowiska i/lub zapobieganie zmianom klimatu)

16 (5) szt.

75

1600,00 tys.

4 (3) szt.

100

104,00 tys.

0 szt.

100

0,00 tys.

20 (8) szt.

1704,00 tys.

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (w tym operacje ukierunkowane na innowacje i uwzględniające rozwiązania dotyczące ochrony środowiska i/lub zapobieganie zmianom klimatu)

6 (3) szt.

69,23

1400,00 tys.

2 (2) szt.

100

496,00 tys.

0 szt.

100

0,00 tys.

8 (5) szt.

1896,00 tys.

Razem cel szczegółowy

3000 tys.

600 tys.

0 tys.

3600 tys.

Razem cel ogólny

3000 tys.

600 tys.

0 tys.

3600 tys.


CEL OGÓLNY nr III

Lata

2016-2018

2019-2021

2022 -2023

RAZEM 2016-2023

PRZEDSIĘWZIĘCIE

Nazwa
wskaźnika

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Cel szczegółowy 3.1.: Wzmocnienie działalności sektora organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

3.1.1. Wsparcie rozwojowe w tym doradcze i edukacyjne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Liczba szkoleń i warsztatów oraz innych form wsparcia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

0 szt.

0

0,00 tys.

2 szt.

100

100,00 tys.

0 szt.

100

0,00 tys.

2 szt.

100,00 tys.

Razem cel szczegółowy

0,00 tys.

100,00 tys.

0,00 tys.

100,00 tys.

Cel szczegółowy 3.2.: Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej opartej i walory Kociewia

3.2.1. Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym w oparciu o kultywowania dziedzictwa lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW

Liczba inicjatyw społecznych/edukacyjnych/ promocyjnych/ w tym z zachowania dziedzictwa kulturowego/ twórczości kulturalnej i świadomości ekologicznej  (w tym operacje ukierunkowane na innowacje i uwzględniające rozwiązania dotyczące ochrony środowiska i/lub zapobieganie zmianom klimatu)

10 (3) szt.

33,33

400,00 tys.

 20   (6) szt.

100

500,00 tys.

0 (0) szt.

100

0,00 tys.

30 (9) szt.

900,00 tys.

3.2.2. Niekomercyjna infrastruktura kulturalna.

Ilość obiektów niekomercyjnej infrastruktury kultury przebudowanych/ wyremontowanych/ doposażonych w ramach projektu -  12 szt.

0 szt.

0

0,00 tys.

12 szt.

100

900 tys.

0 szt.

100

0,00 tys.

12 szt.

900,00 tys.

Razem cel szczegółowy

400 tys.

1400 tys.

0 tys.

1800 tys.

Razem cel ogólny

400 tys.

1500tys.

0 tys.

1900 tys.[1] 1. Wartość z jednostką miary;

[2] 2. % realizacji wskaźnika narastająco

[3] 3. Planowane wsparcie w tys. PLN

[4] 4. Razem wartość wskaźników

[5] 5. Razem planowane wsparcie w tys. PLN